ΠΜΣ, ενημέρωση μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της υπ΄ αριθμ. 391ης/27/9/2023 συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, όσοι και όσες έχουν εγγραφεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Κοινωνιολογία” μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πρέπει μέχρι 31 Μαίου 2024 να έχουν ολοκληρώσει όποιες εκκρεμότητες μπορεί να έχουν σε μαθήματα και να έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μετά από συμφωνία με την τριμελή επιτροπή τους το σώμα της διπλωματικής εργασίας το οποίο και θα υποστηρίξουν το αμέσως επόμενο διάστημα.  Με την παρέλευση αυτής της προθεσμίας φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν καταθέσει το σώμα της διπλωματικής θα διαγράφονται αυτόματα από το πρόγραμμα.  Οι σχετικές αποφάσεις διαγραφής θα ληφθούν στη Συνέλευση του Τμήματος που θα γίνει κατά το μήνα Ιούνιο.  
 
Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και δεν έχουν ακόμη αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας διαγράφονται αυτόματα από το πρόγραμμα με απόφαση της παρούσας συνέλευσης. Οι εν λόγω φοιτητές και φοιτήτριες θα ειδοποιηθούν εγγράφως από τη Γραμματεία.