Μαθήματα Χ.Ε. 2019-2020

Βασικές Αρχές Κοιννωνικής Έρευνας (Basic Principles and Methods of social research)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_ΥΠΟ01_2019

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (Epistemology of the Social Sciences)

Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις (Culture and social inequality: theoretical and methodological approaches)

Ερευνώντας την Κοινωνική Μεταβολή (Researching Social Change)

Κοινωνία και Βιοηθική (Society and Bioethics)

Σχεδιασμός Ποιοτικών Ερευνών και Ανάλυση Δεδομένων

Υποχρεωτικό Ερευνητικό Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Thesis Proposal Preparation Seminar)