Στελέχωση

Διευθυντής ΠΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Η θητεία των ανωτέρω οργάνων του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε διετή με δυνατότητα ανανέωσης. Η θητεία τους αρχίζει την 1η/09/2017 και λήγει την 31η/08/2019 (102η/21-06-2017 συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ., ΑΔΑ: 6ΑΣΚ469Β7Γ-ΞΤΦ).

Γραμματειακή Υποστήριξη

Διδακτικό Προσωπικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό