Στελέχωση

Διευθυντής ΠΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Η θητεία των ανωτέρω οργάνων του Π.Μ.Σ. ορίζεται από 1-9-2020 έως 31-8-2022 (συνεδρίαση συνέλευσης 351/20-5-2020), ΑΔΑ Ω8ΘΧ469Β7Γ-ΦΘΧ

Γραμματειακή Υποστήριξη

Διδακτικό Προσωπικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό