Μαθήματα Χ.Ε. 2017-18

Κατεύθυνση Α “Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας”

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας (ΑΕΣ01)
Introduction to Social Research Methodology (AES01)

Κατεύθυνση Β “Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη”

Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (BΕΣ01)

Κατεύθυνση Γ “Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες”

Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Culture and Inequality: Theoretical and Methodological Approaches

Κατεύθυνση Δ “Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί”

Ερευνώντας την Κοινωνική Μεταβολή (ΔΕΣ01)
Researching Social Transformation

Υποχρεωτικό Γ’ εξαμήνου

Ερευνητικό Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ005Κ)

Επιλεγόμενο (για προηγούμενα έτη)

Αστικές ανισότητες και πολιτισμοί (Γ007Κ)
Urban inequalities and cultures

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Moodle για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

Μπορείτε να συνδεθείτε έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο