Παλαιότερες Υπουργικές αποφάσεις και Κανονισμοί ΠΜΣ

 

Υπουργική Απόφαση ΠΜΣ Κοινωνιολογία (ΦΕΚτ.Β΄2468/16-09-2014)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοινωνιολογία»(327/31-07-2014 Σ.Ε.Σ., εισακτέοι από/και 2014-2015 έως/και 2016-2017)

ΦΕΚ προγράμματος Β 227/14.2.08, Υ.Απ. 15147/Β7

ΦΕΚ προγράμματος B 573/20.4.07

ΦΕΚ προγράμματος B 1133/27.7.04

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών