Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Ζγέρα

Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας›

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ στην αίθουσα Α3-2 του Τμήματος Κοινωνιολογίας,ο Ιωάννης Ζγέρας θα παρουσιάσει τη Μ.Δ.Ε. με θέμα:  

 «Η “έννοια” της πόλης του μοντερνισμού. Μια μελέτη στο γνωστικό αντικείμενο αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα»

ενώπιον της Τριμελούς (Συμβουλευτικής) Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες:

Βασίλειο Αράπογλου, Αναπληρωτή Καθηγητή (επιβλέπων),

Κωνσταντίνο Γκούνη, Αναπληρωτή Καθηγητή,

Βασίλειο Ρωμανό, Επίκουρο Καθηγητή,

Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καθώς και όσοι το επιθυμούν.

ΣΗΜ. (βλ παράγρ 4.16.7 του αναρτημένου Κανονισμού του ΠΜΣ):  Δικαίωμα λόγου κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης έχει μόνον η Τ.Σ.Ε. Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης κάθε Μ.Δ.Ε. από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Οι φοιτητές μπορούν κατά την κρίση τους να συνοδεύουν την παρουσίασή τους με εποπτικό υλικό (προβολή διαφανειών Α4, video, παρουσίασης Power Point, ή και συνδυασμός των παραπάνω). Επίσης μπορούν να μοιράζουν στο ακροατήριο ολιγοσέλιδα κείμενα (διάγραμμα εργασίας, σημαντικά ντοκουμέντα, χάρτες, σχέδια, κ.λπ.) εφόσον αυτά διευκολύνουν την υποστήριξη της Μ.Δ.Ε.