Καλωσορίσατε στο ΠΜΣ Κοινωνιολογίας – Welcome to the PPS of Sociology

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι η κοινωνιολογική θεωρία και οι κοινωνιολογικές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των πεδίων του πολιτισμού και των κοινωνικών μετασχηματισμών.Γενικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας. Στρατηγικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες και να τους/τις εξοικειώσει με την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Επίσης, αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει ειδικευμένους επιστήμονες που θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες αξιοποιώντας ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές μεθόδους. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να εργαστούν ως στελέχη της κεντρικής διοίκησης του Κράτους, ως στελέχη σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως επιστημονικοί συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε φορείς που χαράσσουν και ασκούν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

 

The Department of Sociology of the University Crete organises from 2018-19 a Program of Postgraduate Study in Sociology: Theory, Culture, Social Change (4485/2017).