Καλωσορίσατε στο ΠΜΣ Κοινωνιολογίας – Welcome to the PPS of Sociology

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του  Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΠΜΣ), στην γνωστική περιοχή
Κοινωνιολογία και απονέμει

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά απο διετείς
  σπουδές, με τις εξής κατευθύνσεις

  • Κοινωνική Οργάνωση & Κοινωνική Μεταβολή
  • Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) στην Κοινωνιολογία.

Το ΠΜΣ Κοινωνιολογία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Διέπεται δε από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 140560/Β7 (ΦΕΚτ.Β΄ 2468/16-09-2014) Υπουργικής Απόφασης και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚτ.Α΄24).

Το ΠΜΣ Κοινωνιολογία εμβαθύνει τη σπουδή στο αντικείμενο της
Κοινωνιολογίας. Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η
εκπαίδευση επιστημόνων – ερευνητών στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της
Κοινωνιολογίας προκειμένου να  κατανοηθούν κοινωνιολογικά οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας μεταβαλλόμενης και παγκοσμιοποιούμενης οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής. Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι να συνεισφέρει στην προώθηση της  κοινωνιολογικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, να συμβάλει στην  ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της εργασιακής απασχόλησης.

The Department of Sociology of the University Crete organises a Program of Postgraduate Study in Sociology; it awards:

 • Master of  Science (MSc) in Sociology following a two-year course of study, with the following areas of concentration:
  • Social Organisation and Social Change
  • Culture: Social Practice and Conflict
 • Doctoral Diploma (PhD) in Sociology

Founded in 2004, the Postgraduate Program in Sociology operates according to Greek Law 4115/2013 (articles 34, §2), and the provisions published in the official Journal of the Hellenic Republic 2468/16-09-2014.

The programme’s objectives are: to educate and train social scientists in the broader field of Sociology and to facilitate the sociological understanding of social differentiations and
inequalities that occur in the context of a changing and globalizing economic, cultural, political, and social life. It’s ultimate aim is to contribute to the promotion of sociological
research in Greece and Europe, and through this to the strengthening and qualitative upgrading of employment.