Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Ανάγκες που έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα:

  • Στον δημόσιο τομέα: α) ανάγκες αναβάθμισης δεξιοτήτων υπαλλήλων και στελεχών του δημοσίου, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και οι οποίοι καλούνται να εργαστούν στο σχεδιασμό, την οργάνωση, διαχείριση και εκπόνηση εμπειρικών κοινωνικών ερευνών καθώς και στην ανάλυση και αποτίμηση των ευρημάτων τους αναφορικά ιδιαίτερα με ομάδες πολιτών που ποικιλοτρόπως είναι ευάλωτοι. Τέτοιες ομάδες είναι για παράδειγμα, οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι χρόνια πάσχοντες, οι οικογένειες με προβλήματα, οι μετανάστες, ευρέως οριζόμενες μειονοτικές ομάδες καθώς και το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον· β) ανάγκες αναβάθμισης δεξιοτήτων υπαλλήλων και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίοι καλούνται να προβούν σε αξιολογήσεις κοινωνικών υπηρεσιών, να συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικών παρεμβάσεων ή να συμμετέχουν στην εκπόνηση, τη διερεύνηση και την αποτίμησή τους, ή με οποιοδήποτε τρόπο κάνουν χρήση (ευρημάτων) αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών.
  • Ανάγκες κατάρτισης άλλων στελεχών του δημοσίου που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους αναφορικά με την εμπειρική κοινωνική έρευνα και ανάλυση όπως αυτή αφορά ειδικότερα, ζητήματα υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Ανάγκες στελεχών ή γενικότερα απασχολούμενων στην τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση της χώρας οι οποίοι καλούνται να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν προγράμματα κοινωνικών δράσεων, όπως είναι οι κοινωνικές παρεμβάσεις, προβαίνουν σε εκτίμηση αναγκών, σε αξιολογήσεις έργων στα οποία υπεισέρχονται εμπειρικά δεδομένα που είναι αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών, καθώς επίσης εκπονούν προγράμματα τοπικών και περιφερειακών πολιτικών με προνοιακές διαστάσεις.
  • Στον ιδιωτικό τομέα: ανάγκες δεξιοτήτων προσωπικού/στελεχών που απασχολούνται στην εκπόνηση προγραμμάτων (αναπτυξιακών, ερευνητικών, τοπικών, περιβαλλοντικών, κ.λπ.), κατάρτιση τεχνικών δελτίων έργων, υπηρεσιών τεκμηρίωσης/υποστήριξης προτάσεων, αξιολόγησης πράξεων, κ.λπ.
  • Ανάγκες επικαιροποίησης δεξιοτήτων ερευνητών και στελεχών που απασχολούνται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς,
    Ανάγκες επικαιροποίησης δεξιοτήτων ατόμων που (υπο-)απασχολούνται ή είναι άνεργοι ιδιαίτερα εκείνων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας έτσι ώστε να να ανανεώσουν και να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την εμπειρική κοινωνική έρευνα και ανάλυση ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την θέση τους σε ενδεχόμενη δυνατότητα εργασίας.
  • Ανάγκες στελεχών που απασχολούνται σε εταιρείες αναπτυξιακές, συμβούλων, αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας, κ.λπ.
    Ανάγκες επικαιροποίησης γνώσεων γυναικών και νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Σε ποιούς αποφοίτους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Κοινωνιολόγους, Γεωγράφους, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, σε αποφοίτους Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας, Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Πέραν των προαναφερθέντων, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Οικονομολόγους καθώς και σε αποφοίτους Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται για τη δημιουργία, εποπτεία, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικά προνοιακά ζητήματα και παρεμβάσεις.

Σκοπός

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αποδκοπεί στην παροχή ενδεδειγμένων, επικαιροποιημένων δεξιοτήτων μέσα από επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση/εκ νέου κατάρτιση σε νέα εργαλεία και μεθοδολογίες που δεν είχαν αναπτυχθεί όταν οι εκπαιδευόμενοι (απόφοιτοι ΑΕΙ) φοίτησαν στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εκπονούν, αναλύουν και χρησιμοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες και προγράμματα ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε παρεμβάσεις στον κοινωνικό χώρο και ειδικότερα στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει να παρέχει εκπαίδευση οργανώνοντας και συνθέτοντας νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την ανάλυση κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων, τη χάραξη κοινωνικών παρεμβάσεων και το σχεδιασμό και υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή και την αξιολόγησή τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) την ολόπλευρη προετοιμασία στη δημιουργία, εκπόνηση και ανάλυση εμπειρικών κοινωνικών ερευνών και παρεμβάσεων σε ποικίλα επίπεδα και πεδία, β) την ανάπτυξη νέων και την επικαιροποίηση υπαρχόντων τεχνικών δεξιοτήτων στην κοινωνική έρευνα και ανάλυση μέσω της εξοικείωσης με εργαλεία κοινωνικής έρευνας και γ) την πρακτική εφαρμογή, ανάλυση και αποτίμηση των παραπάνω σε συνάρτηση με γνωστές κοινωνικές έρευνες και εφαρμογές σε κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα αιχμής.

Οι άξονες αυτοί οργανώνονται και περιλαμβάνουν οκτώ ενότητες. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων/σεμιναρίων κατανεμημένων σε οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και συνολικής διάρκειας 150 ωρών διδασκαλίας ανά κύκλο σπουδών (παρουσίαση).

Οι οκτώ ΘΕ είναι οι εξής:

Α. Βασικές Αρχές Κοινωνικής Έρευνας
Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός σε Ερευνητικά Προγράμματα των Κοινωνικών Επιστημών
Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων
Δ. Έρευνα Πεδίου: Πρόσβαση στο Ερευνητικό Πεδίο
Ε. Στρατηγικές και Μέθοδοι Κοινωνικής Ανάλυσης
ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας – Βασικές Γνώσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές· Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Ζ. Ανάλυση Κοινωνικών Ερευνητικών Δεδομένων, Σύνταξη Ερευνητικής Έκθεσης, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών & Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Η. Αποτίμηση Κοινωνικών Ερευνών: Εξέταση Παραδειγμάτων Ερευνητικών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Εφαρμογών και Ανάλυσή τους.

Επιτυχής θεωρείται εφόσον έχει συντελεστεί η σχετική εξέταση/αξιολόγησή σε κάθε μία απ’ τις ΘΕ με βαθμό επιτυχίας πέντε (5) και άνω, της κλίμακας 0-10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους επιμορφούμενους, και η απουσία τους σε περισσότερες ώρες του 20% των ωραίων μαθημάτων της κάθε ΘΕ συνεπάγεται την αποτυχία τους στο Πρόγραμμα.

Απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Η/ο επιμορφούμενη/ος θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές της/του και απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφ’ όσον περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα.

Σημειώνεται ότι για τη λήψη του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία και στις οκτώ ΘΕ, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε 150 ώρες διδασκαλίας και σε 20 ECTS.