ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι διαμορφώνεται το πρόγραμμα της όγδοης εβδομάδας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ», με κωδικό 07.08.73.12.01. για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρασκευή 12/12/2014
Ώρες: 15:00-18:00
Σωκράτης Κονιόρδος
Θεματική Ενότητα Δ. Έρευνα Πεδίου: Πρόσβαση στο ερευνητικό πεδίο
(δ) Διαδικασίες & πρακτικές συμβουλές – ώρες: 3

Σάββατο 13/12/2014
Ώρες: 09:00-13:00 & 14:00-17:00
Γιώργος Τσιώλης
Θεματική Ενότητα ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας – Βασικές Γνώσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές• Εργαστηριακή Εκπαίδευση
1.(β) NVIVO (λογισμικό πακέτο επεξεργασίας ποιοτικών δεομένων) – ώρες: 7/10
Κυριακή 13/12/2014
Ώρες: 10:00-13:00 & 14:00-17:00
Βάσω Πετούση
Θεματική Ενότητα Ζ. Ανάλυση Κοινωνικών Ερευνητικών Δεδομένων, Σύνταξη Ερευνητικής Έκθεσης, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών & Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Περιεχόμενο
(α) Ανάλυση δεδομένων (συσχέτιση, σύγκριση, κ.ά.) – ώρες: 2
(β) Σύνταξη της ερευνητικής έκθεσης – ώρες: 2
(γ) Συγγραφή Επιστημονικών εργασιών – ώρες: 2