Όρια φοίτησης και χρόνος διαγραφής

 

ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2010-2011 & ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Ν. 4009, άρθρο 80 λοιπές μεταβατικές διατάξεις, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Εάν στη λήξη του ακαδημ. έτους 2011-2012 Διαγραφή Εάν στη λήξη του ακαδημ. έτους 2011-2012 Διαγραφή
Α Κατηγορία Ν. 4009 άρθρο 80 παρ. 9α έχουν συμπληρώσει διάρκεια φοίτησης ίσης με 9 έτη
ή
άνω των 9 ετών, δηλαδή έχουν εισαχθεί το ακ. έτος
2003-2004 (συμπεριλαμβανομένου) και νωρίτερα
Διαγράφονται στη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους:
13-14
έχουν συμπληρώσει διάρκεια φοίτησης ίσης με 13 έτη
ή
άνω των 13 ετών, δηλαδή έχουν εισαχθεί το ακ. έτος
1999-2000 (συμπεριλαμβανομένου) και νωρίτερα
Διαγράφονται στη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους:
13-14
Β Κατηγορία Ν. 4009 άρθρο 80 παρ. 9β έχουν συμπληρώσει διάρκεια φοίτησης ίσης με 6, 7 ή
8 έτη, δηλαδή έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005,
2005-2006 ή 2006-2007
Διαγράφονται στη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους:
14-15
έχουν συμπληρώσει διάρκεια φοίτησης ίσης με 8, 9,
10, 11 ή 12 έτη, δηλαδή έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ή 2004-2005
Διαγράφονται στη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους:
14-15
Γ Κατηγορία Ν. 4009 άρθρο 80 παρ. 9γ βρίσκονται στο 5ο ή 4ο ή 3ο ή 2ο έτος, δηλαδή έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, αντίστοιχα
Πρέπει να συμπληρώσουν χρόνο
φοίτησης ίσο με αριθμό ετών διπλάσιο από τον προβλεπόμενο στο
πρόγραμμα σπουδών,
δηλαδή 8 έτη, για να διαγραφούν
βρίσκονται στο 7ο ή 6ο ή 5ο ή 4ο ή 3ο ή 2ο έτος, δηλαδή έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, αντίστοιχα
Πρέπει να συμπληρώσουν χρόνο φοίτησης ίσο με
αριθμό ετών διπλάσιο από τον προβλεπόμενο στο πρόγραμμα σπουδών,
δηλαδή 12 έτη, για να διαγραφούν

 

ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2011-2012 & ΕΞΗΣ

Ν. 4009, άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδών-εξετάσεις

Η ανώτερη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένο κατά 2 έτη (δηλαδή 8 για το Τμήμα Ιατρικής και 6 για τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού ορίου, οι φοιτητές διαγράφονται αυτοδικαίως. Ωστόσο, μπορούν να εγγραφούν σε εξάμηνα πέραν των ορίων αυτών, εφόσον βέβαια πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. Φ5/114174/Β3/6-10-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ, παρ. β, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώνουν το minimum τουλάχιστον των μαθημάτων, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.
Και τούτο, διότι η παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς ανανέωση εγγραφής με ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων οδηγεί αυτοδικαίως στη διαγραφή τους από τη Σχολή και στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Κοσμήτορα.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Σπουδών του Ιδρύματος (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 28310 77947 και 77978, e-mail: argyroudi@admin.uoc.gr και mitrofanis@admin.uoc.gr ).

[print_link]