admin

Οκτ 212020
 

Το project «Βεγγέρα» είναι μια πρωτοβουλία που δραστηριοποιεί τη γυναικεία κοινότητα στο χωριό σε ζητήματα που αφορούν την έμφυλη ισότητα και εστιάζει στις ιδιαίτερες εμπειρίες των γυναικών, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. Αξιοποιώντας το οικείο πλαίσιο της βεγγέρας, ενθαρρύνει τη συνθήκη της διαγενεακής ανταλλαγής και του δημιουργικού μοιράσματος μεταξύ των γυναικών του χωριού. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας ασφαλής χώρος ανταλλαγής βιωμάτων και χώρος επεξεργασίας τρόπων εξωστρέφειας και ανάδειξης της σημασίας της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η «Βεγγέρα» δημιουργεί από το Φεβρουάριο του 2020 στο χωριό της Ελεύθερνας ένα αρχείο για τη ζωή και τις εμπειρίες των γυναικών του χωριού, με φωτογραφίες, αφηγήσεις, τραγούδια, ποιήματα και άλλα. Οι δράσεις ποικίλουν από τη συλλογή και καταγραφή άγριων χόρτων και προφορικής ιστορίας, μέχρι μαθήματα φωτογραφίας με τα smartphones. Κύριο χαρακτηριστικό όλων των δράσεων είναι η αλληλοδιδασκαλία και η αξιοποίηση των γνώσεων και των ταλέντων των ίδιων των γυναικών, τόσο των μεγαλύτερων, όσο και των νεότερων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης δομής για τη συνάντηση αυτών των γυναικών και η διάχυση της πρακτικής και σε άλλες κοινότητες.

Το project “ Βεγγέρα: Γυναικείες κοινότητες ανταλλαγής” πραγματοποιείται με την υποστήριξη του START – Create Cultural Change. Το START είναι ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η Βεγγέρα υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε περισσότερα για τη «Βεγγέρα»

website: www.theveggeraproject.gr

Facebook: theveggeraproject

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIDmkobfSSYfPEqRGY-_nDg?view_as=subscriber

https://issuu.com/women_herstories/docs/the_veggera_project_booklet

Ιούλ 092020
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,
 • κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063333), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από την Ελλάδα, με χρονική διάρκεια έργου από 23/09/2020 έως 31/12/2021 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδουλο Γαρεφαλάκη, K.A. 10686
 • κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 640/29-06-2020 (θέμα Α1.19, Α1.20 και Α2.1) αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Π.Κ. και
της με αρ. 428/02.04.2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ ΨΩΖΤ469Β7Γ-0Χ7) απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της 429ης/23.04.2020 (θέμα 23ο ΑΔΑ Ω2Ε8469Β7Γ-ΦΥΛ) σχετικά με την κατανομή 58 θέσεων διδακτικής εμπειρίας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το απόσπασμα πρακτικών της με αρ. 434ης/18-06-2020 (θέμα 6ο, ΑΔΑ 6Δ3Η469Β7Γ-ΧΣ0) απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της 429ης/23.04.2020 απόφασης (θέμα 23ο) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Συνημμένα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Υπεύθυνη Δήλωση

3. Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Περιγραφή αντικειμένου: Διδασκαλία Μαθημάτων

Λήξη: 17-08-2020

Μαΐ 012020
 

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Ρέθυμνο, 1-5-2020

Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρακολουθούμε με προβληματισμό το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που μεταξύ άλλων προβλέπει να αφαιρεθεί η Κοινωνιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Σε σχέση με την προτεινόμενη αλλαγή επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1) Οι συχνές και αιφνίδιες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, φέρνουν ακόμα μια φορά στο προσκήνιο τη μακρόχρονη παθογένεια αποσπασματικών πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες μόνο σύγχυση και ανασφάλεια μπορούν να προκαλέσουν στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

2) Η πρόταση για αυτήν την αλλαγή γίνεται ενάμιση μόλις χρόνο μετά την αναγγελία της αντικατάστασης των Λατινικών από την Κοινωνιολογία και χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης εξέτασης των μαθητών που έχουν επιλέξει το Ανθρωπιστικό πεδίο στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η πρόταση αυτή γίνεται μέσα από τη σιωπηρή αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας, αφού τόσο στο επίμαχο άρθρο 7 όσο και στην αιτιολογική έκθεση παρατηρείται η κραυγαλέα απουσία αναφοράς στην Κοινωνιολογία και απουσιάζει κάθε προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης και σχετικής επιχειρηματολογίας από την πλευρά του Υπουργείου.

3) Θεωρούμε ανώφελη και επιστημονικά αστήρικτη κάθε αντιπαραβολή ή σύγκριση μεταξύ Λατινικών και Κοινωνιολογίας και δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε σε μια άγονη συζήτηση μεταξύ των λειτουργών αυτών των επιστημονικών αντικειμένων, τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν και να υπηρετούν διακριτές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.

4) Το μάθημα της Κοινωνιολογίας δύναται να προσφέρει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αντίληψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλωστε, η κοινωνιολογική επιστήμη είναι αυτή που συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σχέσης του εγώ με το εμείς και της προσωπικής βιογραφίας με διαδικασίες της ευρύτερης κοινωνίας (C.W. Mills). Έτσι βοηθά στην κατανόηση της κοινωνικής οργάνωσης, των κοινωνικών θεσμών και του κοινωνικού μετασχηματισμού σε έναν ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο που μαστίζεται από ποικιλόμορφες κρίσεις (υγειονομική, οικονομική, περιβαλλοντική κλπ.).

5) Η κοινωνιολογική παιδεία μπορεί να εξυπηρετήσει μια κρίσιμη διαδικασία κοινωνικής μάθησης προκειμένου οι σημερινοί νέοι και νέες να γίνουν συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες με δημοκρατικές συνειδήσεις. Έτσι θα αποκτήσουν δεξιότητες για να κατανοήσουν κρίσιμα προβλήματα του κόσμου της ύστερης νεωτερικότητας, όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις, η διάδοση ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνομωσίας, η αυταρχική διακυβέρνηση, η κλιματική αλλαγή και τα ψηφιακά χάσματα. Με βάση αυτήν την παρατήρηση φαίνεται παράδοξο πώς αυτό το νομοσχέδιο αγνοεί επιδεικτικά την κοινωνιολογία ενώ στην αιτιολογητική του έκθεση (σελ. 1) διακηρύσσει ότι επιδιώκει «την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές, όπως ενδεικτικά η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η οργανωτική ικανότητα, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες, η επίλυση προβλημάτων, ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός».

6) Η αναγκαιότητα διατήρησης της κοινωνιολογίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους κοινωνιολόγους ή τα αμιγώς κοινωνιολογικά πανεπιστημιακά τμήματα. Ένας απλός έλεγχος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα πεδία των Κοινωνικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών και Παιδαγωγικών επιστημών, μας αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι κοινωνιολογικά μαθήματα διδάσκονται, είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλεγόμενα, στην πλειονότητα των Τμημάτων των παραπάνω σπουδών (σε 183 Τμήματα). Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλά ακαδημαϊκά τμήματα να δέχονται φοιτητές χωρίς σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο από το Λύκειο. Επισημαίνουμε πως η Κοινωνιολογία στη χώρα μας ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις αποτελεί τον αναγκαίο συνδετικό κρίκο στη εγκύκλια διεπιστημονική γνώση που παρέχεται σε συγγενείς επιστημονικούς κλάδους των κοινωνικών επιστημών (π.χ. Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Νομική, Ψυχολογία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Γεωγραφία, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική, Παιδαγωγικά Τμήματα, Κοινωνική Εργασία, Δημοσιογραφία, Επικοινωνία και ΜΜΕ).

Με βάση τα παραπάνω καλούμε το Υπουργείο να επαναξιολογήσει τη στάση του και να ανακαλέσει την αδικαιολόγητη απόφαση της αφαίρεσης της Κοινωνιολογίας από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, ζητούμε να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα για την ορθολογική οργάνωση και την επιστημονική ευθυγράμμιση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με τα επιστημονικά αντικείμενα των Σχολών και των Τμημάτων του πρώτου Επιστημονικού Πεδίου.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε η αναγνώριση της χρησιμότητας της Κοινωνιολογίας και η διατήρηση της ακαδημαϊκής προοπτικής της στη μέση εκπαίδευση αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία ευελπιστούμε πως δεν θα υπονομευθεί από βιαστικές επιλογές και ατεκμηρίωτες αποφάσεις. Ελπίζουμε πως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα κατανοήσει αυτήν την αναγκαιότητα και θα εναρμονιστεί με τις σύγχρονες διεθνείς παιδαγωγικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης και της σύνδεσης της με την κοινωνία.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Γιάννης Ζαϊμάκης

 

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας (.pdf)

Μαρ 312020
 

Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου 2020

Ψήφισμα για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου, ενός εμβληματικού αγωνιστή και ένθερμου υπερασπιστή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η στοχαστική του ματιά στα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, ο λιτός τρόπος ζωής και η δυναμική και ακούραστη δράση του στους κοινωνικούς αγώνες του τόπου τον καθιστούν φωτεινό παράδειγμα του ενεργού πολίτη που τόσο έχει ανάγκη η σύγχρονη δημοκρατία και οι νέοι μας. Ο Μανώλης Γλέζος υπερασπίστηκε το όραμα μιας αμεσοδημοκρατικής, συμμετοχικής και αποκεντρωμένης κοινωνίας, καθιερώνοντας το θεσμό των λαϊκών συνελεύσεων και τις πρακτικές της κοινωνικής, συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα χρόνια που ήταν Πρόεδρος στην Απείρανθο Νάξου, τον τόπο καταγωγής του. Σε αυτές τις ιδέες και πρακτικές μύησε τους φοιτητές του Τμήματος μας το 1994 σε εκπαιδευτική εκδρομή που οργανώθηκε στην Απείρανθο και σε αντίστοιχη επίσκεψη στην Κέφαλο της Κω το 1997. Η περιήγηση στον οραματικό κόσμο του Μανώλη Γλέζου συνεχίστηκε το 1996 στο Θερινό Σχολείο του Τμήματος Κοινωνιολογίας στα Ανώγεια και το 1998 όταν, ως προσκεκλημένος του Τμήματος, έδωσε σειρά διαλέξεων για την Εθνική Αντίσταση, την άμεση δημοκρατία, την κοινωνική οικολογία, και για ζητήματα γεωλογικού ενδιαφέροντος και κλιματικής αλλαγής. Ο Μανώλης Γλέζος δινόταν ψυχή τε και σώματι σε ότι έκανε, ήταν βαθιά δημοκράτης, ευθύς, ειλικρινής, λιτός, γενναιόδωρος και αθεράπευτα φιλομαθής. Έτοιμος και ανοικτός να μάθει από την ιστορία, ακόμη και να τροποποιήσει και να αλλάξει μεθόδους και μέσα, ποτέ όμως τον αντικειμενικό σκοπό, δηλαδή, την ελευθερία, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την άρση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και τη γνήσια δημοκρατία. Στη ζωή του πορεύτηκε με απέραντη αισιοδοξία, ασυνήθιστη αγωνιστικότητα, ζωντάνια και αντοχή, και μια βαθιά πίστη ότι κάποτε οι θυσίες, οι αγώνες, και οι ‘ρεαλιστικές ουτοπίες’ θα βρουν δικαίωση. Για τον Μανώλη Γλέζο ένας άλλος κόσμος ήταν εφικτός. Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Κοινωνιολογίας τον αποχαιρετά με συγκίνηση και σεβασμό.

Γιάννης Ζαϊμάκης

Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Μαρ 232020
 

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά την περίοδο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας του Ιδρύματος για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του ιού SARS -CoV-2 θα πραγματοποιείται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα γίνουν με τους εξής τρόπους:

 • Με τη σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, ή Microsoft Teams) στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί. Για μεγάλα ακροατήρια θα γίνει προσπάθεια για να χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα αριθμό συμμετεχόντων που φτάνει μέχρι τους 250. Το τεχνικό επιτελείο του Πανεπιστημίου εξετάζει τις δυνατότητες του εν λόγω συστήματος και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες που έχει και θα αποφασίσει εάν το αξιοποιήσει. Σε μικρότερα ακροατήρια (μέχρι 100 φοιτητές/τριες) θα χρησιμοποιηθεί το Zoom. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία που θα συστήσει ο εκάστοτε διδάσκων στους φοιτητές του.
 • Με ασύγχρονη διδασκαλία με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος (πλατφόρμα elearn.uoc.gr) και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας: οδηγίες μελέτης, εποπτικό υλικό ή/και σημειώσεις και προαιρετικά: ηχογραφημένων (podcast) ή μαγνητοσκοπημένων (video) διαλέξεων κατανεμημένων ανά εβδομάδα και με εβδομαδιαία– τηλεσυνεργασία, δηλαδή διαθεσιμότητα του διδάσκοντα να απαντά σε ερωτήσεις εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, και μέσα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται και δηλώνεται από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα, και ανακοινώνεται στο studentsweb ή στο moodle.
 • Με το συνδυασμό της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.

Σας γνωστοποιούμε ακόμη ότι

 • Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα πρώτα μαθήματα με σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη ή με ασύγχρονη διδασκαλία και ευελπιστούμε πως τη μεθεπόμενη εβδομάδα όλα τα μαθήματα θα γίνουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να ενεργοποιήσουν τα e-mail του Πανεπιστημίου Κρήτης και να εγγραφούν στο moodle του εκάστοτε μαθήματος. Για όσους δεν γνωρίζουν το κλειδί εισόδου του μαθήματος θα πρέπει να το αναζητήσουν από το class-web του εκάστοτε μαθήματος. Στο moodle του μαθήματος θα βρείτε και σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες.
 • Οι φοιτητές/-τριες πρέπει να είναι ενεργοί και να έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες ΕΔΕΤ. Όσοι δεν το έχουν κάνει πρέπει να ενεργοποιήσουν άδεια από το https://delos365.grnet.gr/
  Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια του ενός έτους από την πρώτη εγγραφή και δεν την έχει ανανεώσει θα πρέπει να ενημερωθεί το helpdesk για την ‘χειροκίνητη’ ανανέωση της άδειας.
 • Εντός του Σαββατοκύριακου θα ανακοινωθούν προς φοιτητές/-τριες συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης των εργαλείων τηλεδιάσκεψης.
Μαρ 052020
 

Ηράκλειο, 5 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης
Επαναλειτουργία Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534/5.3.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία των πάσης φύσεως δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 5.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Το δείγμα του υπό εξέταση φοιτητή, το οποίο ελέγχθηκε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποδείχθηκε αρνητικό, ενώ ο ίδιος ο φοιτητής έχει ανανήψει. Αρνητικά αποδείχτηκαν και τα δείγματα υπό εξέταση πολιτών σε Χανιά και Ηράκλειο. Κατόπιν τούτων θα επαναληφθεί κανονικά από τη Δευτέρα 9/3 η λειτουργία του Ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Στο μεταξύ έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων υγιεινής, ενώ γίνονται και άλλες διαβουλεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Εκ της Πρυτανείας

Φεβ 122020
 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, ώρα 11:30, στον συνεργατικό χώρο Τζεπέτο-Καλούμπα (Κατεχάκη, Πεζόδρομος προς Φορτέτζα) συζητάμε το βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Τσερνόμπιλ. Ένα χρονικό του μέλλοντος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή προς όλες και όλους τις/τους ενδιαφερόμενους/ες. Στο τέλος της συνάντησης επιλέγουμε το επόμενο προς ανάγνωση βιβλίο.

Φεβ 052020
 

Βιωματικό Σεμινάριο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας του Δήμου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα
πραγματοποιήσει βιωματικό σεμινάριο, το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το σεμινάριο, διάρκειας περίπου 4 ωρών, αποτελείται
από:

α. θεωρητικό μέρος, στο οποίο θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι μορφές της βίας, το
ψυχολογικό προφίλ του θύματος και του θύτη, φεμινιστικές προσεγγίσεις καθώς και
η ελληνική νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, και

β. βιωματικό μέρος σχετικό με την παραπάνω θεματολογία.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα
του σεμιναρίου, είναι περιορισμένος (περίπου 20-25 άτομα). Σε περίπτωση που
υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί σε
δεύτερο χρόνο.

Το σεμινάριο, λόγω του αντικειμένου, αρχικά απευθύνεται σε φοιτητές/τριες από τα
τμήματα Κοινωνιολογίας & Ψυχολογίας, αλλά θα μπορούσαν να συμμετέχουν και
από οποιοδήποτε άλλο Τμήμα.

Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρες 10-
14 σε αίθουσα του Κέντρου Νέων στην οδό Γερακάρη 24.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 2831056607 κ. Φουρναράκη.